انواع درب اتوماتیک اسلایدینگ

درب اتوماتیک تک لت

تک لت اتومات:

در این نوع از در اتوماتیک یک لت متحرک داریم که با چپ گرد و راست گرد موتور درب اتوماتیک باز و بسته می شود.معمولا این مدل درب اتوماتیک برای مکان هایی که عرض ورودی تا 120 سانتی متر است و فضای باز شو روی دیوار وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات :   عرض دهنه : 120 سانتی متر         عرض باز شو : 120 سانتی متر

درب اتوماتیک

دو لت اتومات (یک لت ثابت،یک لت متحرک):

در این نوع از در اتوماتیک یک لت متحرک و یک لت ثابت داریم که با چپ گرد و راست گرد موتور لت متحرک  باز و بسته می شود و هنگام باز شدن روی لت ثابت قرار می گیرد. معمولا این مدل درب اتوماتیک برای مکان هایی که عرض ورودی حداکثر 220 سانتی متر است و فضای باز شو روی دیوار وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات : عرض دهنه : 220 سانتی متر         عرض مفید باز شو : 105 سانتی متر

درب اتوماتیک

دو لت اتومات (دو لت متحرک):

در این نوع از در اتوماتیک 2 لت متحرک داریم که با چپ گرد و راست گرد موتور 2 لت متحرک  باز و بسته می شود و هنگام باز شدن روی دیوار قرار می گیرد. معمولا این مدل درب اتوماتیک برای مکان هایی که عرض ورودی حداکثر 220 سانتی متر است و فضای باز شو روی دیوار وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات : عرض دهنه : 220 سانتی متر         عرض مفید باز شو : 220 سانتی متر

درب اتوماتیک

چهار لت اتومات:

در این نوع از در اتوماتیک 2 لت متحرک و 2 لت ثابت داریم که با چپ گرد و راست گرد موتور 2 لت متحرک باز و بسته می شود و هنگام باز شدن روی لت های ثابت قرار می گیرند. معمولا این مدل درب اتوماتیک برای مکان هایی که حداقل عرض ورودی 250 سانتی متر است مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات : عرض دهنه : 250 سانتی متر          عرض مفید بازشو : 115 سانتی متر

انواع درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک

چپ باز شو اتومات :

در این نوع از در اتوماتیک 2 لت متحرک داریم که با چپ گرد و راست گرد موتور 2 لت متحرک  باز و بسته می شود و هنگام باز شدن هر 2 لت متحرک به سمت چپ حرکت کرده و روی هم قرار می گیرند. معمولا این مدل درب اتوماتیک برای مکان هایی که عرض ورودی کم است و حداکثر بازشو مد نظر است مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات :    عرض دهنه : 240 سانتی متر          عرض مفید بازشو : 150 سانتی متر

درب اتوماتیک

راست باز شو اتومات :

در این نوع از در اتوماتیک 2 لت متحرک داریم که با چپ گرد و راست گرد موتور 2 لت متحرک  باز و بسته می شود و هنگام باز شدن هر 2 لت متحرک به سمت راست حرکت کرده و روی هم قرار می گیرند. معمولا این مدل درب اتوماتیک برای مکان هایی که عرض ورودی کم است و حداکثر بازشو مد نظر است مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات : عرض دهنه : 240 سانتی متر عرض مفید باز شو : 150 سانتی متر

درب اتوماتیک

دو طرف باز شو اتومات :

در این نوع از در اتوماتیک 4 لت متحرک و 2 لت ثابت داریم که با چپ گرد و راست گرد موتور 4 لت متحرک  باز و بسته می شود و هنگام باز شدن 2 لت متحرک به سمت راست  و 2 لت متحرک دیگر به سمت چپ حرکت کرده و روی هم قرار می گیرند. معمولا این مدل درب اتوماتیک برای مکان هایی مثل نمایشگاه خودرو و پاساژهای پر رفت و آمد که برای ورود خروج خودرو یا افراد حداکثر بازشو مد نظر است مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات :  عرض دهنه : 420 سانتی متر          عرض مفید بازشو : 260 سانتی متر